Service-Image

L3VPN

L3VPN (Layer 3 Virtual Private Network) je poseban tip virtualnih privatnih mreža gde se servis tačka – tačka ili tačka – više tačaka realizuje na Layer 3 nivou ISO/OSI modela. SAT-TRAKT može realizovati ovaj servis svuda gde je prisutan sa svojom telekomunikacionom infrastrukturom.